H i z m e t l e r
D a n ı ş m a  Komitesi  O l u ş t u r m a
Talep edilen danışmanlık hizmetinin içeriğine uygun olarak, Danışma Komitesi Üyelerimizden üç üyenin katılımıyla müşterilerimize özel Danışma Komitesi teşkil edilmekte, talep bu komitede ele alınmakta ve sunduğumuz hizmetin önemli bir aşamasını oluşturan ve Komite Üyelerinin imzalarını taşıyan İcazet Belgesinin düzenlenerek müşterimize teslimi sağlanmaktadır.

S u k u k   İ h r a ç l a r ı   ( K i r a   S e r t i f i k a s ı ) 

 

SPK’nın 07.06.2013 Tarih ve 28670 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’inde yer alan;
    
    a. Sahipliğe,
    b. Yönetim sözleşmesine,
    c. Alım-satıma,
    d. Ortaklığa,
    e. Eser sözleşmesine
 
dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ’ler tarafından ihraç edilen Sukuk’a ve düzenlenmesi olmak üzere fıkhi danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

G a y r i m e n k u l   Y a t ı r ı m   F o n l a r ı  (GYF)   v e   G i r i ş i m   S e r m a y e s i   Y a t ı r ı m   F o n l a r ı   (GSYF)   K u r u l u ş  v e y a   D ö n ü ş ü m l e r i

Gerek GYF gerekse GSYF lerin iki temel kurucu dokümanı olan İhraç Belgesi ve İç Tüzük üzerinde yapılan değişikliklerle söz konusu fonların İslâmi finans prensiplerine uygun olarak kurulmaları veya kurulu olan fonların dönüşümleri sağlanmakta ve İcazet Belgesi düzenlenmektedir. Düzenlenen İcazet Belgesi, fonlara, yasal zorunluluklar ya da özel tercihler nedeniyle yatırımcı nezdinde katma değer sağlamaktadır.
E ğ i t i m
 
Portföyümüzü oluşturan firmalarımızın talepleri doğrultusunda ve özellikle danışmanlık verdiğimiz ürün ya da hizmete özgü olarak eğitim talepleri karşılanmaktadır. Eğitimlerin temel amacı, firma bünyesindeki çalışanların ilgili İslâmi ürün ya da hizmete ilişkin temel terminolojiyi ve işleyiş mantığını kavramaları, pazarlama tarafında yer alan ekiplerin sahada doğru dili kullanmalarını sağlamaya yöneliktir.
T a h k i m 
Yurtdışında yaygın olarak kullanılmakla birlikte ülkemizde henüz gereği gibi tanınmayan ve dolayısıyla uygulama alanı da pek geniş olmayan Tahkim konusunda, İSFA olarak, yukarıda kısaca açıklandığı üzere, bir Danışma Komitesi oluşturulmakta ve taraflar arasındaki anlaşmazlık konusu, İslâm Hukuku’nun ilgili hükümleri çerçevesinde ele alınarak söz konusu Danışma Komitesi’nin yazılı & imzalı kararı şeklinde taraflara sunulmaktadır.
K u r u l u ş   H i z m e t l e r i
İslâmi finans prensiplerine uygun olarak kurulmak istenen Katılım Bankaları ve özel şirketlerin ana sözleşme ve faaliyet alanları, üçüncü taraflarla tesis edecekleri ilişkilerin içeriği ve dokümantasyonu, bankalar ve katılım bankalarıyla kurulacak ilişkilerin & sözleşmelerin içeriği ve dokümantasyonu, İK tarafında işe alım sözleşmeleri, ürün ve hizmetlerin yapılandırılması, süreç, prosedür ve görev tanımlarına kadar tüm aşamaların İslâmi finans prensiplerine uygun olarak tasarlanması, yapılandırılması, dokümante edilmesi ve sonuç olarak Danışma Komitesi Üyelerince imzalı İcazet Belgesi’nin düzenlenmesi şeklinde kuruluş hizmetleri sağlanmaktadır.
D ö n ü ş ü m   &  Y a p ı l a n d ı r m a   H i z m e t i 
Operasyonlarını, ürün ve hizmetlerini kısmen ya da tümüyle İslâmi finans prensipleriyle uyumlu hale dönüştürmek isteyen şirketlere, Kuruluş Hizmetlerine benzer şekilde, danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.
Z e k a t   H e s a p l a m a
Kişilerin ya da kurumların sahip oldukları varlıklar üzerinden, İslâm Miras Hukuku Hükümleri çerçevesinde vermeleri gereken zekât miktarının hesaplanması amacıyla bir Danışma Komitesi oluşturulmakta ve ödenmesi gereken zekât miktarının ne olduğuna ilişkin yazılı Kurul kararı ilgili tarafa iletilmektedir.
D ı ş  T i c a r e t  
Danışmanlık vermekte olduğumuz firmaların, doğal olarak, dış ticaret tarafında da faaliyetleri bulunmaktadır. Bu alana ilişkin olarak ve İslâmi finans ve bankacılık prensipleri çerçevesinde hareket ederek akreditif, uluslararası teminat mektupları, ülke kredileri, alım/satım sözleşmeleri gibi alanlar başta olmak üzere dış ticaret işlemlerinde de danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.
Daha fazlası için, bizimle iletişime geçin

Varlık_2xhdpi_edited.png